OTVOREN NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA (SUKLADAN TO 4.1.1.)

Objava: Četvrtak, 04. Srpanj 2019

Dana 4. srpnja 2019. godine LAG „Istočna Istra“ objavljuje 4. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu: tip operacije 1.1.1.) sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

 

Predmet: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

 

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

 

Raspoloživa sredstva: 1.425.263,47 HRK.

 

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 45.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

 1. ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.
 2. ako je nositelj projekta pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – nositelju projekta prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 22. srpnja 2019. godine, a najkasnije 2. rujna 2019. godine.

 

Prihvatljivost projekta (Tko može sudjelovati?)

 1. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika 
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija  

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:  

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
  1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
  2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore) 
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama

 

Prihvatljivi materijalni troškovi

 

 1. ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
  1. objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  2. zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  3. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  4. objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  5. novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  6. sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 2. kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda 
 3. kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)
 4. restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 5. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014.godine
 6. prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.
 7. uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

 

 

Prihvatljivi nematerijalni troškovi

 1. kupnja ili razvoj računalnih programa
 2. kupnja prava na patente ili licence
 3. zaštita autorskih prava
 4. registracija i održavanje žigova
 5. ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem 

 

Prihvatljivi opći troškovi

 1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: 

 1. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova
 2. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i
 3. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 22. srpnja 2019. godine, a najkasnije do 2. rujna 2019. godine na adresu:

 

 LAG “Istočna Istra“

Rudarska 1, 52220 Labin

 

LAG Natječaj M 1.1.1.-4/19

 

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Obrazac E. Zaposlenici

 

 

PRILOZI

Prilog I. - Natječajna dokumentacija

Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. - Popis proizvoda

Prilog IV. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. - Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. - Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. - Uputa MZOIE

Prilog VIII. - Opis kriterija odabira TO 1.1.1

 

Pitanja i odgovori

PRILOG

PDF Dokument

Rezultati