Sudjelujte u izradi Lokalne razvojne strategije Istočne Istre

Lokalna razvojna strategija LAG-a „Istočna Istra“ 2014. – 2020.

saznajte više

Kako postati član LAG-a Istočna Istra?

Uključi se u razvoj lokalne zajednice!

saznajte više
LAG Brošura

Prolistajte našu informativnu brošuru

Prijavite se na naš newsletter

Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Europska Unija - Leader - Republika Hrvatska
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Riječ predsjednika LAG-a

Poštovani posjetitelji,
Drage sugrađanke i sugrađani,


dobrodošli na službene web stranice Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“.

Uvjeren sam da će Vam naše nove stranice biti koristan izvor informacija o tome što je Lokalna akcijska grupa (LAG) „Istočna Istra“, koja je njena funkcija, što Vama kao građanima i posjetiteljima može ponuditi te kako se u nju uključiti.

Ideja o osnivanju LAG-a „Istočna Istra“ službeno je započela u rujnu 2012. godine potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje LAG-a na području Labinštine. LAG „Istočna Istra” predstavlja ruralno područje Labinštine, odnosno područje Grada Labina, općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Svrha osnivanja LAG-a je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja. Cilj je stvoriti uvjete za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije te osigurati razvitak ruralnog područja putem otvaranja novih radnih mjesta.

Pozivamo Vas da svojim prijedlozima doprinesete da ova Internet stranica bude još bolja, kvalitetnija i na usluzi građanima Labinštine.Valter Glavičić

Općenito o LAG-u „Istočna Istra“

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

 

LAG “Istočna Istra” predstavlja ruralno područje Labinštine, odnosno područje Grada Labina, Općine Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja.

Tijek nastajanja LAG-a

Osnivanje LAG-a „Istočna Istra“ rezultat je polugodišnjeg aktivnog sudjelovanja predstavnika članova Lokalne akcije grupe na seminarima, radionicama i savjetovanjima organiziranih u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin. Ideja o osnivanju Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“ službeno je započela 26. rujna 2012. godine potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) ruralnog područja Labinštine. Dana 19. prosinca 2012. godine na osnivačkoj Skupštini Gradonačelnik Labina Valter Glavičić izabran je za predsjednika, a djelatnica Općine Kršan Rosana Klarić za dopredsjednicu LAG-a. Na Skupštini Lokalne akcijske grupe „Istočne Istre“, održane 26. ožujka 2013. godine, jednoglasno je usvojen najvažniji strateški dokument - Lokalna razvojna strategija LAG-a.

Cilj osnivanja

Cilj osnivanja LAG-a je promicanje održivog razvoja, priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova Europske unije, razvijanje strategije i umrežavanje između subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnog područja, izgradnja identiteta LAG područja povezivanjem tradicijske i kulturno-povijesne baštine. Cilj LAG-a „Istočna Istra“ jest, prije svega, potaknuti članove lokalne zajednice u svakoj od sredina obuhvaćenih LAG-om na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvitku te sredine; kako na gospodarskom i infrastrukturnom, tako i na planu očuvanja baštine, unaprjeđenja kulturnog i društvenog života stanovnika, te specifične gastronomske i turističke ponude uz očuvanje okoliša i poštovanje principa održivog razvoja. LAG „Istočna Istra“ će u tom cilju pružati savjetodavnu i praktičnu pomoć u izradi analize područja i djelovanja, promicanju provedbe međunarodnih projekata suradnje, organizaciji sajmova i drugih događanja koja afirmiraju lokalnu sredinu, te u konačnici biti spona članovima lokalne zajednice prema resornom ministarstvu, a u svrhu povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.

Članovi

U Republici Hrvatskoj LAG mora biti formiran kao udruga i uključiti partnere iz jedinica lokalne samouprave, predstavnike građana, poslovnog i civilnog sektora, pazeći na uravnoteženu zastupljenost predstavnika postojećih lokalnih interesnih skupina, koji dolaze iz različitih socio-ekonomskih sektora. Na razini odlučivanja, bar 50% članova mora dolaziti iz poslovnog sektora i sektora civilnog društva.

Članovi LAG-a „Istočna Istra“

Članstvo u LAG-u može biti redovno i počasno.
Redovni članovi LAG-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe, te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a i koji prihvate Statut LAG-a.
Redovni članovi LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a „Istočna Istra“.
Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a.
Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor LAG-a na temelju pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član LAG-a, a koja prihvati Statut LAG-a.

 

Prava i obveze redovitih članova LAG-a su da:

 • sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a,
 • odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a,
 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • zajednički provode dogovorene aktivnosti,
 • biraju i budu birani u tijela LAG-a,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 • redovito plaćaju članarinu u visini koju predloži Upravni odbor,
 • čuvaju i podižu ugled LAG-a,
 • promoviraju aktivnosti LAG-a,
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a.

Tijela LAG-a „Istočna Istra“

Tijela LAG-a su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Tajnik

Skupština

Skupština LAG-a je predstavničko i najviše tijelo LAG-a koje donosi akte u okviru prava i dužnosti LAG-a, te obavlja druge poslove u skladu s zakonom i Statutom.
Skupština redovito zasjeda jednom tijekom godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Skupštinu čine svi redovni članovi LAG-a.

 

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut i druge opće akte LAG-a, te njihove izmjene i dopune,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi Program rada LAG-a,
 • donosi Financijski plan za tekuću godinu,
 • prihvaća godišnje financijsko izvješće, te donosi završni račun LAG-a,
 • donosi odluke i druge akte kojima uređuje pitanja iz svoje nadležnosti,
 • bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika, te članove Upravnog i Nadzornog odbora,
 • odlučuje o žalbama i prigovorima protiv odluka Upravnog odbora o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova LAG-a,
 • nadzire rad Upravnog odbora,
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
 • odlučuje o dodijeli javnih priznanja fizičkim i pravnim osobama i članovima LAG-a,
 • imenuje počasne članove LAG-a,
 • donosi odluku o promjeni sjedišta i naziva LAG-a,
 • odlučuje o udruživanju LAG-a s drugim udrugama i međunarodnim organizacijama,
 • odlučuje o isključenju člana iz LAG-a,
 • odlučuje o prestanku rada LAG-a,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili Statutom.

Upravni odbor

Upravni odbor LAG-a je kolektivno i koordinativno tijelo LAG-a koji organizira i obavlja tekuće poslove LAG-a između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti.


Upravni Odbor ima 11 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani na istu dužnost.


Kod izbora članova Upravnog odbora, Skupština brine o odgovarajućoj zastupljenosti članova LAG-a u njegovom sastavu, osiguravajući pri tom da najmanje 50% čine članovi koji predstavljaju društvene, gospodarske partnere, civilna društva i udruge.


Minimalno 20% članova su predstavnici lokalnih vlasti.


Upravni odbor treba biti reprezentativan osiguravajući dobnu raznolikost (barem jedan član mora biti mlađi od 29 godina, jedan od 29 do 50 godina, te jedan iznad 50 godina starosti u trenutku izbora u Upravni odbor) i ravnopravnost spolova s najmanjim udjelom žena od 30%.

 

Upravni odbor:

 • priprema i utvrđuje prijedloge Statuta i drugih akta LAG-a,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • donosi odluku o primanju, odnosno ne primanju u redovno članstvo LAG-a,
 • predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • predlaže Skupštini isključenje člana iz LAG-a u skladu sa člankom 17. ovog Statuta,
 • izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke,
 • predlaže zaključivanje pravnih poslova u ime LAG-a,
 • usklađuje rad članova LAG-a i organizira djelovanje LAG-a u cjelini,
 • organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama,
 • odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove članove,
 • uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost LAG-a,
 • donosi akte kojima se pobliže uređuje dodjela javnih priznanja LAG-a ustanovljenih odlukom Skupštine,
 • predlaže Skupštini udruživanje LAG-a u druge organizacije,
 • imenuje i razrješuje predstavnike LAG-a u tijela drugih organizacija,
 • imenuje i razrješuje tajnika LAG-a,
 • utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova LAG-a i u svezi s tim donosi potrebne akte,
 • upravlja imovinom LAG-a,
 • obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje LAG-a ako one nisu Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članovi Upravnog odbora LAG-a „Istočna Istra“ su:

 • Valter Glavičić
 • Rosana Klarić
 • Glorija Paliska
 • Dolores Jenkel
 • Valdi Paliska-Smoković
 • Julija Škoro
 • Miljenko Vretenar
 • Eda Zahtila
 • Željka Tončić Stanić
 • Robert Fable
 • Tina Širol
 • Valter Licu
 • Martina Honović

Predsjednik i Dopredsjednik

Predsjednik LAG-a izvršno je tijelo, te obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene Statutom.


Predsjednik zastupa, rukovodi i predstavlja LAG u skladu sa zakonom, Statutom, i drugim općim aktima LAG-a te odlukama Skupštine i Upravnog odbora.


Predsjednika i Dopredsjednika bira Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.

 

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa LAG,
 • saziva sjednice Skupštine i predsjeda radom Skupštine,
 • predsjeda sjednicama i rukovodi radom Upravnog odbora,
 • zajedno s članovima Upravnog odbora utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta, kao i prijedloge drugih akta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • brine o upoznavanju javnosti s radom LAG-a (Skupštine i Upravnog odbora),
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima LAG-a.

Predsjednik LAG-a „Istočna Istra“ je Valter Glavičić.
Dopredsjednica LAG-a „Istočna Istra“ je Rosana Klarić.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor LAG-a je tijelo kontrole rada LAG-a.


Nadzorni odbor ima pet člana koje bira Skupština iz redova članova Skupštine na vrijeme od četiri godine.

 

Nadzorni odbor:

 • ocjenjuje izvršenje odredaba Statuta i drugih općih akata LAG-a,
 • nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja i raspolaganja sredstvima LAG-a,
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština LAG-a, a koji nisu ovim Statutom ili drugim aktom LAG-a u nadležnosti drugih tijela LAG-a.

Članovi Nadzornog odbora LAG-a „Istočna Istra“ su:

 • Dolores Sorić
 • Lilijana Mekiš
 • Vlado Peršić
 • Goran Baćac
 • Cvetko Gortan

Tajnik

Tajnik LAG-a je voditelj LAG-a koji organizira i odgovara za:

 • stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela LAG-a,
 • izvršavanje odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela LAG-a.

U ostvarivanju svojih zadaća Tajnik:

 • vodi administrativno i materijalno-financijsko poslovanje,
 • priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata,
 • vodi evidenciju članstva LAG-a,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Upravni odbor i druga tijela LAG-a.

Tajnica/voditeljica LAG-a „Istočna Istra“ je Mirela Faraguna.